Ny bogføringslov

OPDATERING 21-04-2022: Siden denne artikel er udgivet, er der sket ændringer til lovforslaget. Læs mere her. Nedenstående artikel er således ikke relevant længere.

Regeringen har fremlagt lovudkastet til en ny bogføringslov, der medfører ganske væsentlige ændringer.

Digital opbevaring

Der indføres krav om, at bogføringsmateriale og bilag opbevares digitalt, hvilket betyder, at alle bilag skal indscannes eller genereres i et digitalt filformat. Dog gælder kravet ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag. Kravet indføres særligt for at forbedre muligheden for at kunne gennemføre en eventuel skattekontrol. Kravet vil dog ikke gælde personligt ejede virksomheder med en omsætning under kr. 300.000.

Der var i det oprindelige lovforslag indsat en 10 dages frist for at scanne bilagsmaterialet, når det var bogført. Denne frist er taget ud af lovudkastet, og der er således ingen endelig frist, men loven stiller krav om ”snarest mulig bogføring”. Man må her tage hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.

Der indføres også krav om, at der løbende skal foretages backup, og at denne skal opbevares betryggende.

Hvis hverken det originale, digitale bogføringsmateriale eller backup kan stilles til rådighed ved forespørgsel fra de offentlige myndigheder, kan der pålægges bøder. Lovudkastet lægger op til potentielle bøder med op til 1,5 millioner kroner.

Beskrivelse af bogføringen

Alle virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af sin bogføring, herunder hvordan det sikres, at alt bogføres, hvem der bogfører, hvor tit der bogføres, hvor ofte der tages sikkerhedskopi, hvordan materialet opbevares og så videre.

Der er i dag en særlige regel om, at man kan undlade denne beskrivelse, hvis man anvender et standardsystem og leverandørens beskrivelse anvendes og opbevares i virksomheden. Denne regel om standardsystemer ophører, og således skal virksomhederne fremadrettet udarbejde en beskrivelse af sin bogføring.

Kontrol

Erhvervsstyrelsen vil udføre risikobaseret kontrol af bogføringen i virksomheder, som endnu ikke har indsendt første regnskab, eller som har fravalgt revision.

Digitale bogføringssystemer

Fremadrettet vil virksomheder skulle anvende et digitalt bogføringssystem. Indførelsen af disse regler vil også medføre, at bogføringsmateriale og bilag ikke må opbevares i virksomhedens egne lokaler, men skal placeres digitalt hos tredjemand. Derudover vil alle selskaber skulle oplyse, samtidig med indsendelsen af deres regnskab, hvilket bogføringssystem de anvender.

Der lægges også op til regler om indsendelse af oplysninger (registreringer/bilag) via offentlige systemer (såkaldte modtagerpunkter). Det vil give myndighederne stor indsigt i alle danske virksomheders bogføring.

Man kan forvente, at reglerne om digitale bogføringssystemer, opbevaring hos tredjemand samt modtagerpunkter, træder i kraft i 2024 for selskaber og 2026 for personligt ejede virksomheder.

Den videre færd

Lovudkastet skal nu fremsættes og vedtages i Folketinget. Det er oplyst ved fremlæggelsen, at loven skal træde i kraft 1. juli 2022. Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring/bilag har dog virkning for transaktioner i regnskabsår, der begynder allerede den 1. januar 2023 eller derefter, medmindre regnskabsmaterialet allerede forefindes digitalt.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.