Har I styr på jeres transfer pricing-dokumentation?

Hvornår er man omfattet af den særlige transfer pricing-dokumentationspligt:

En dansk virksomhed skal udarbejde transfer pricing-dokumentation, såfremt virksomheden indgår i en koncern, der:

  • beskæftiger 250 ansatte eller flere
  • hvis koncernen beskæftiger under 250 ansatte og har en koncernomsætning på 250 mio. DKK eller mere og har en koncernbalance på 125 mio. DKK eller mere (tallene skal opgøres ved udgangen af indkomståret) eller
  • har kontrollerede transaktioner med koncernenheder i lande, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og hvor landene samtidig ikke er medlem af EU eller EØS, f.eks. De Forenede Arabiske Emirater.

Vær opmærksom på, at koncernbegrebet i transfer pricing sammenhæng skal forstås meget udvidende. F.eks. vil selskaber, der domineres af nærtstående til en hovedaktionær anses for at være koncernforbundne med hovedaktionærens selskab.     

Fra hvornår skal man indsende dokumentationen

Efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen for indkomstår startende den 1. januar 2021.  

Mange virksomheder har indkomstår, der følger kalenderåret og derfor er indkomståret 2021 snart ved at være omme. Det betyder, at hvis man er omfattet af reglerne om indgivelse af transfer pricing- dokumentation, skal denne dokumentation indsendes til Skattestyrelsen senest den 29. august 2022.

Har virksomhedens indkomstår allerede været i gang den 1. januar 2021 (forskudt indkomstår), skal man først indsende transfer pricing-dokumentationen for indkomståret 2022. Fristen vil være 60 dage efter udløbet af fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. 

Hvad skal dokumentationen indeholde: 

Efter bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 skal dokumentationen bestå af både en fællesdokumentation (Master file) og en landespecifik dokumentation (Local file). Fællesdokumentationen beskriver en række overordnede forhold omkring hele koncernen, herunder immaterielle aktiver og finansiering, mens den landespecifikke dokumentation beskriver forholdene omkring de kontrollerede transaktioner, herunder funktions- og risikoanalysen samt sammenlignelighedsanalysen, der viser, at armslængdeprincipperne ved de anvendte priser og vilkår er overholdt.

Hvad kan man udelade:

Med virkning fra den 1. januar 2021 er transaktioner mellem almindeligt selskabsbeskattede danske koncernforbundne selskaber ikke længere omfattet af dokumentationspligten og skal således ikke nærmere beskrives i dokumentationen. Visse transaktioner skal dog fortsat beskrives i transfer pricing-dokumentationen, eksempelvis, hvis den ene part i den kontrollerede transaktion er en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller udgør et fast driftssted beliggende på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed stat, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, forudsat de øvrige formelle betingelser er opfyldte, jf. ovenfor.  

Det samme er tilfældet i andre særlige situationer, selvom der er tale om en ren dansk, kontrolleret transaktion. Dette kan f.eks. være, hvis den ene danske enhed beskattes efter tonnageskatteloven/kulbrinteskatteloven, er et andelsselskab/enhed omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, eller enheden er omfattet af selskabsskattelovens § 3 om skattefritagne enheder.

Endvidere gælder det, at såfremt et dansk selskab også har transaktioner med en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller et fast driftssted i udlandet, kan det alligevel blive nødvendigt at beskrive og dokumentere de rent danske koncerninterne transaktioner i dokumentationen, såfremt disse transaktioner indgår i grundlaget for de grænseoverskridende transaktioner.

Man skal være opmærksom på, at selvom de kontrollerede transaktioner kan være undtaget fra den særlige transfer pricing-dokumentationspligt, skal transaktionerne være i overensstemmelse med armslængdeprincippet og dette skal kunne dokumenteres overfor Skattestyrelsen. Der gælder dog ikke særlige formelle krav til, hvad denne form for dokumentation nærmere skal indeholde. 

Hvad sker der, hvis man ikke har udarbejdet transfer pricing-dokumentationen     

Såfremt transfer pricing-dokumentationen ikke udarbejdes og indsendes rettidigt af virksomheden, vil Skattestyrelsen kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, uanset om virksomheden efterfølgende udarbejder supplerende dokumentation. Et sådant skøn vil ofte medføre, at der kommer en regulering af virksomhedens indtægt i opadgående retning.

En for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation, kan desuden straffes med meget hårde bøder.

Der kan i øvrigt også gives hårde bøder for manglede opfyldelse af oplysningspligten i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet, både for så vidt angår kontrollerede transaktioner generelt og særlig for  så vidt angår afgivelse af oplysninger omkring de formelle grænser for, hvornår man skal udarbejde særlig transfer pricing-dokumentation.

Hvis man ikke er omfattet af de særlige transfer pricing-dokumentationsregler

Selvom virksomheden er helt undtaget fra den særlige transfer pricing-dokumentationspligt, fordi man ikke kommer over de formelle grænser eller kun deltager i rene danske, kontrollerede transaktioner, jf. ovenfor, og dermed ikke skal indsende dokumentation til Skattestyrelsen, skal kontrollerede transaktioner med forbundne enheder fortsat opfylde armslængdeprincippet.

Det er derfor fortsat vigtigt, at man også kan dokumentere overfor Skattestyrelsen i forbindelse med en konkret skatterevision, at priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner, som virksomheden deltager i med andre enheder indenfor koncernen, er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

Det er således vigtigt, at man nu har fuldstændig styr på, hvilke regler virksomheden er omfattet af, og hvis man er omfattet af de særlige regler for transfer pricing-dokumentation, at man er opmærksom på fristen for, hvornår indsendelsen skal ske og hvad dokumentationen nærmere skal indeholde.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.