Kontrollerede transaktioner

Kontrollerede transaktioner er det typiske navn for transaktioner mellem selskaber og personer, hvor personen har såkaldt bestemmende indflydelse over selskabet. Det samme gør sig gældende mellem to selskaber, hvor det ene selskab har bestemmende indflydelse over det andet. Nedenfor har vi samlet tre eksempler på kontrollerede transaktioner.

Transfer pricing dokumentation

Selskaber med bestemmende indflydelse over hinanden skal indsende transfer pricing dokumentation, som er dokumentation for, hvordan de fastsætter priser ved handel indbyrdes mellem sig. Det skal sikre, at overskud ikke flyttes rundt mellem selskaberne.

Dokumentationskravet gælder kun større selskaber, som alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder har mere end 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på over kr. 125 mio. eller en årlig omsætning på over kr. 250 mio.

Selskaber under grænserne skal alene lave skriftlig dokumentation for det grundlag, der bruges til fastsættelse af priser og vilkår for kontrollerede transaktioner mellem Danmark og ikke-EU/EØS-lande, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Dokumentation skal udarbejdes løbende og indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter selvangivelsesfristen.

Skattestyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som vil fritage rent danske koncerner for kravet, når der ikke er transaktioner med udlandet.

Indberetning af kontrollerede transaktioner

Når et selskab (også de mindre selskaber) har transaktioner med et andet selskab, som selskabet enten har bestemmende indflydelse over, eller selv bliver kontrolleret af, skal oplysninger om transaktionerne indberettes til Skattestyrelsen. Det gælder også, hvis selskabet har transaktioner med en fysisk ejer, som besidder bestemmende indflydelse.

For selskaber er det en del af selskabets selvangivelse. For fysiske ejere skal der indgives oplysninger på en særlig blanket, typisk i forbindelse med selvangivelsen for den pågældende person.

Blanketten for personer hedder blanket 04.021, og den skal indsendes af alle personer, som har bestemmende indflydelse over et selskab, uanset om der er sket transaktioner eller ej.

Indberetning af kontrollerede transaktioner omfatter mange personer i Danmark, og det blev genindført i 2019, at der ikke er nogen beløbsgrænse, så selv små selskabers kontrollerede småtransaktioner skal indberettes til skattemyndighederne.

Der skal oplyses, hvis der har været kontrollerede transaktioner, udover allerede indberettet kontant udbytte samt indberettet kontant løn, samt løn i form af fri bil og/eller fri telefon, der er indberettet som A-indkomst. Det vil sige for eksempel husleje skal indberettes, ligesom udlån til selskabet, renter af udlån osv. skal indberettes.

Forlænget ligningsfrist

Der er normalvis ligningsfrist (frist for varsling af en ændring af en skatteansættelse) på tre år og fire måneder efter indkomståret. Ved kontrollerede transaktioner er fristen imidlertid fem år og fire måneder. Det vedrører også ganske små selskaber, og kan for eksempel være skattefri kørselsgodtgørelse eller fri bil fra selskab til kapitalejer.

Ved bestemmende indflydelse skal medregnes egne kapitalandele, ægtefællers kapitalandele og andre nærtstående. Det vil sige to ægtefæller, som ejer et selskab med 30% hver, er altså begge omfattet af den forlængede ligningsfrist, når de har transaktioner med selskabet, på trods af at ingen af dem hver især har bestemmende indflydelse.

Hvis den ene ægtefælle ikke er medejer, er denne ikke omfattet af den forlængede ligningsfrist, selv om den anden ægtefælle har bestemmende indflydelse. Det viser denne afgørelse fra 17. maj 2021 om ægtefælles kørselsgodtgørelse.