Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber

Hvis du forventer en restskat i dit selskab for indkomståret 2021, anbefaler vi, at du overvejer en frivillig indbetaling af acontoskat – gerne inden den 22. november 2021.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2021 kan ske frem til den 1. februar 2022, men for indbetalinger, der sker efter den 22. november 2021, skal der betales et rentetillæg. Dette tillæg er ikke fradragsberettiget, og det kan med fordel betale sig, at du justerer dit selskabs acontoskat for at spare tillægget.

Satserne for rentetillægget offentliggøres først senere på året (vi forventer, at det sker i december 2021). Rentetillægget for indkomståret 2020 var 4,4%.

Rentetillæg – hvornår kan det betale sig at indbetale frivillig restskat?

Realiseres der for indkomståret 2021 en restskat i selskabet, skal du betale et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 4,4% (2020-sats). Rentetillægget kan undgås ved at foretage en frivillig indbetaling af restskat. Som skrevet ovenfor.

Ved frivillig indbetaling inden den 22. november 2021 vil der ikke blive beregnet dekort af indbetalingen, mens en frivillig indbetaling i perioden 23. november 2021 til 1. februar 2022 vil medføre et tillæg på restskatten på 0,9% (2020-sats).

Med udgangspunkt i ovenstående er det vores holdning, at du bør indbetale frivillig restskat inden den 22. november 2021 alternativt inden den 1. februar 2022 såfremt følgende forhold er til stede:

  1. Du forventer en samlet indkomstskat, der er større end de allerede beregnede ordinære aconto-skatterater.
  2. Du har en mindre forrentning end 5,7% p.a. for eventuelle likvide indeståender (måske endda negativ forrentning).
  3. Du har en kreditfacilitet, som forrentes med mindre end 5,7% p.a.
  4. Dit selskab i øvrigt har den fornødne likviditet til rådighed for driften.

Vi anbefaler, at du foretager et realistisk og fornuftigt skøn over restskattens størrelse, da forrentningen af for meget indbetalt skat alene udgør 0,1% p.a. før skat.

Hvordan?

Frivillig indbetaling af acontoskat foretages sammen med den ordinære acontoskatterate den 22. november 2021 eller i perioden 23. november 2021 til 1. februar 2022 som særskilt indbetaling.

Indbetaling skal ske på selskabets Skattekonto. Du kan se Skattekontoen på TastSelv Erhverv.

Betaling af eventuel frivillig selskabsskat sker således:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på ”Skat for selskaber m. fl.”
  3. Klik på ”Selskabsskat”
  4. Klik på ”Acontoskat”
  5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat

Hvis du indbetaler på anden måde, vil beløbet blive anvendt til udligning af eventuelle restancer, og overskydende beløb tilbagebetales til selskabet.

Nedsættelse af ordinær acontoskat inden 20. november 2021

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad du forventer at skulle betale for indkomståret 2021, kan du inden den 20. november 2021 reducere 2. rate af ordinær acontoskat via TastSelv Erhverv.

SKAT kan bede om dokumentation for selskabets forventede indkomst.

Årsopgørelse 2020

SKAT har i løbet af oktober 2021 udsendt årsopgørelser for indkomståret 2020. Årsopgørelserne bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse eller e-boks. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt tjekker denne for at undgå rykkergebyr og renter mv.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.