Afskrivningsregler forbedret

Staten betaler nu mere til virksomheder, som køber aktiver. En politisk aftale forbedrer reglerne, der p.t. kun delvist er vedtaget ved lov. Den indgåede politiske aftale har flertal, og loven forventes vedtaget snarest.

Opdatering: Lovforslaget er vedtaget.

Straksafskrivninger

Hvis man køber et aktiv på op til kr. 14.100, kan det skattemæssigt fradrages i anskaffelsesåret (såkaldt straksafskrivning). Grænsen er aftalt forhøjet til kr. 30.000 (2020-niveau).

Man vil under alle omstændigheder få skattefradrag for hele aktivets anskaffelsessum, men over tid.

Hvis aktivet lå i grænsen mellem kr. 14.100 og kr. 30.000, ville det efter de eksisterende regler skulle aktiveres og derefter afskrives. En afskrivning skulle ske efter saldometoden med 25 % om året. Man ville altså over tid opnå fradraget under alle omstændigheder.

Forhøjelsen af grænsen til kr. 30.000 gælder anskaffelser, som foretages den 23-11-2020 eller senere.

Mere fradrag end omkostningen

Hvis en virksomhed anskaffer fabriksnye anskaffelser i perioden 23-11-2020 til 31-12-2022, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på 116 % af anskaffelsessummen. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke personbiler og skibe. Reglen vil heller ikke gælde for maskiner, der drives af fossile brændstoffer.

Det er endnu usikkert, hvordan det spiller sammen med reglerne for straksafskrivninger på mindre aktiver. Altså om man får merfradraget, selvom der sker straksafskrivning, fordi man kommer under beløbsgrænsen.

Det er også usikkert, hvad der skal ske hvis man sælger aktivet.

Et eksempel herpå kunne være, at man skal genbeskattes af de tidligere tillagte 16 % til skattefradraget, eller at man skal genbeskattes af den del af merfradraget, som er tilbage i salgsåret. Dog kommer der formentligt værnsregler, som skal forhindre snyd med ordningen. Eksempelvis aktiver der købes og sælges flere gange for at opnå skattebesparelser.

Endeligt er det usikkert, om egen-fremstillede aktiver opfylder kravene til merfradraget.

Skattebesparelsen over årene udgør kr. 3.520 for hver kr. 100.000, der investeres (nemlig 22 % af kr. 16.000). Hvis man køber et aktiv til kr. 100.000, skal der afskrives 25 % af kr. 116.000 i det første år, 25 % af kr. 87.000 i det andet år osv. Den faktiske skattebesparelse er kr. 880 i det første år (nemlig kr. 16.000 × afskrivning 25 % × selskabsskat 22 %).

Omkostninger til forskning og udvikling

I indkomstårene 2020, 2021 og 2022 kan der foretages fradrag med 130 % af de afholdte udgifter til forskning og udvikling.

For indkomståret 2020 er der et loft over skattefradraget på kr. 845 mio. pr. virksomhed. Loftet er kr. 910 mio. for indkomstårene 2021 og 2022. Ved sambeskatning gælder loftet for alle de sambeskattede virksomheder under et.

Hvis der anvendes kr. 100.000 til forskning og udvikling, kan der dermed skattemæssigt fratrækkes kr. 130.000. Merfradraget på kr. 30.000 svarer til en skattebesparelse på kr. 6.600 (nemlig 22 % × kr. 30.000).

Bogføring

Det er vigtigt at registrere i bogføringen, om aktivet (uanset om det straksafskrives eller aktiveres) opfylder reglerne for fabriksnye anskaffelser fra 23-11-2020 til udgangen af 2022. Det er også vigtigt at registrere typen af aktiv, og dermed om der kan tillægges 16 % til den skattemæssige anskaffelsessum.

Endelig er det naturligvis vigtigt at registrere, hvorvidt anskaffelsen af aktivet sker før eller efter den 23-11-2020.

Tilsvarende er det vigtigt at registrere omkostninger til forskning og udvikling i bogføringen separat, hvis de opfylder betingelserne for yderligere 30 % skattefradrag.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål. Du finder vores mailadresser her, eller du kan ringe til kontoret på telefon 49 21 06 07.