Corona i Danmark

Posted by | Aaen & Co., Erhvervsstyrelsen, Moms, Skat | marts 18, 2020

Opdateret den 24-06-2020 med ændringer til udløbsdatoerne for de forskellige hjælpepakker samt præcisering af tidspunkter for ansøgning. 

Vi har samlet oplysninger til brug for den særlige situation vedrørende coronavirus i Danmark lige nu. Situationen udvikler sig hele tiden, og hos Aaen & Co. gør vi alt, hvad vi kan for at følge med i de forskellige hjælpepakker og tiltag, der kommer fra regeringen.

Seneste ændringer omfatter:

 1. Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere mv. forlænges til og med 8. august 2020, hvorefter ordningerne ophører endeligt. Lønkompensation er forlænget til 31. august 2020. Det er p.t. ikke muligt at ansøge for de forlængede perioder. For øvrige ændringer henviser vi til afsnittene om den enkelte kompensationsordning nedenfor.
 2. Låneordning til små og mellemstore virksomheder for rentefrie lån hos SKAT er udløbet.
 3. Virksomhederne skal selv ansøge om kompensation for faste omkostninger, men ansøgningen skal suppleres med erklæring fra en godkendt revisor. Før du ansøger, skal du sammen med din revisor opgøre din virksomheds faste omkostninger, omsætning og resultat til brug for ansøgningen.
 4. Ansøgningsfristen for alle tre kompensationsordninger findes under de enkelte kompensationsordninger nedenfor.
 5. Virksomhederne skal selv ansøge om kompensation for omsætningsnedgang. Din revisor hos Aaen & Co. kan assistere med fremskaffelse af den nødvendige dokumentation.
 6. Virksomhederne skal selv ansøge om lønkompensation. Rådgivere og revisorer kan ikke søge på vegne af den pågældende virksomhed.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige hjælpepakker.

Lønkompensation i stedet for afskedigelser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 05-06-2020 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til og med den 29-08-2020, hvorefter den udfases.

Hvis virksomheden ansøger om forlængelse af kompensationsperioden til og med den 31-08-2020, vil det være et krav, at medarbejderen afvikler deres tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage. P.t. kan man kun ansøge om forlængelse til 08-07-2020, men Erhvervsstyrelsen forventer at åbne op for ansøgning om yderligere forlængelse af lønkompensationsordningen til 31-08-2020 snarest.

Vi kender endnu ikke det endelige lovgrundlag, idet ændringerne til den eksisterende bekendtgørelse af 29-05-2020 endnu ikke er offentliggjort.

Lønkompensation kan ansøges af virksomheder, der forventer at hjemsende mindst 30 % af medarbejderene ELLER 50 medarbejdere. Kompensationen udbetales direkte til den ansøgende virksomheds NemKonto.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. CPR-nr. og fulde navn for alle medarbejdere der hjemsendes
 2. Varighed af perioden for hjemsendelsen (dvs. fra første til sidste dag for kompensation).
 3. Ansættelsesforhold – funktionær, timelønnet eller deltidsansat
 4. Beskæftigelsesgrad – hvor mange timer medarbejderen arbejder pr. uge (vær opmærksom på, at fuldtid er lig 37 timer pr. uge)
 5. Lønforhold i kroner
 6. Antal dage, hvor der ikke søges kompensation 
 7. En tro- og loveerklæring fra virksomhedens ledelse.

I forbindelse med ansøgninger skal du anvende siden https://indberet.virk.dk/

Når kompensationsperioden er udløbet, vil Erhvervsstyrelsen herefter pålægge virksomhederne, at der skal indsendes dokumentation for de faktiske forhold under perioden. Hvis virksomheden udtages til kontrol af Erhvervsstyrelsen, vil virksomheden som udgangspunkt blive pålagt at anvende revisorbistand i denne efterfølgende kontrol.

Vi har lavet et eksempel på brev/aftale med medarbejdere om lønkompensation, som du kan hente her.

Du kan finde en praktisk skridt-for-skridt vejledning her.

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen er den 31-07-2020.

Nedenfor er en række spørgsmål og svar vedrørende lønkompensation.

Hvilke virksomheder er omfattet?
Alle virksomheder, der er registreret i CVR og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark, uanset virksomhedsform og branche, er omfattet. Det vil sige, at det har ingen betydning om virksomheden er personligt ejet, et selskab eller lignende.

Der gælder særlige kriterier for foreninger, fonde og selvejende institutioner.

Hvilke ansatte er omfattet?
Alle ansatte er som udgangspunkt omfattet herunder deltidsansatte, barselsvikarer med videre. Dog er ejerledere samt løsarbejdere (hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage) ikke omfattet af ordningen.

Der er særlige krav, hvis virksomheden har ansat elever / lærlinge, hvor den som udgangspunkt skal fastholde uddannelsesansvaret.

Det er et krav, at der er en ansættelseskontrakt mellem virksomheden og medarbejderen. Det er ikke et krav, at de ansatte er medlem af en fagforening.

Det gælder særskilt for ægtefæller med ansættelseskontrakt, at disse er omfattet af ordningen for lønkompensation. De er ikke omfattet af “Kompensation for selvstændige for omsætningsnedgang”.

Hvilken periode kan der opnås lønkompensation for?
Der kan søges om lønkompensation for perioden fra og med den 09-03-2020 til og med den 08-06-2020.

Der kan kun søges én gang, og det er ikke muligt at lave delansøgninger for perioden. Hvis virksomheden får behov for eksempelvis yderligere hjemsendelser, skal den indsende en supplerende ansøgning.

Forlængelse af lønkompensationsperioden

For at ansøge om forlængelse af lønkompensation skal virksomheden sker på følgende betingelser.

 • Virksomheden skal have fået godkendt en ansøgning om midlertidig lønkompensation
 • Eksisterende lønaftaler med medarbejderne forlænges på samme vilkår, som er gældende på den godkendte ansøgning
 • Virksomheden kan ikke ansøge om forlængelser af kompensationsperioden, hvis virksomheden har fyret medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden

Reguleringsansøgning

Hvis virksomheden har modtaget besked fra Erhvervsstyrelsen om mulighed for opdatering af den tidligere fremsendte ansøgning, sker opdateringen af ansøgningen på virk.dk. En reguleringsansøgning søges særskilt og omfatter alene en regulering af kompensationsbeløbet op til kr. 30.000. Dette kan altså ikke sammenlignes med en forlængelse af kompensationsordningen.

Ansøgninger, der blev indsendt inden den 25-03-2020, men som ikke var færdigbehandlet, er automatisk omfattet af de nye regler om forhøjelse af kompensationsbeløbet.

For ansøgninger modtaget efter 29-05-2020 gælder, at der ikke kan ansøges om lønkompensation, hvis:

 • Virksomheden er skattemæssige hjemmehørende i et land, der optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.
 • En legal ejer, der har kontrol med virksomheden, er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner.
 • Der gælder særlige regler, hvis der er lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt.

Hvornår kan virksomheden ikke opnå lønkompensation?
Hvis virksomheden sender medarbejderne hjem uden løn, hvis løn er dækket af andre kompensationsordninger eller hvis den ikke hjemsender nogle medarbejdere, kan virksomheden ikke opnå kompensation.

Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden anses for en fuldstændig afbrydelse af retten til lønkompensation.

Hvad er kravene til løn, pension med videre?
Virksomheden skal betale fuld løn og pension til medarbejderne i kompensationsperioden (09-06-2020 – 31-08-2020). Løn defineres som den den ansattes arbejdsmarkedsbidragspligtige og arbejdsmarkedsfrie A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret.

En aftale om lønnedgang før kompensationsperioden er gældende. Ved aftale om lønnedgang bortfalder kravet om, at medarbejdere skal afholde op til fem feriedage eller afspadsering.

Virksomheden kan opnå lønkompensationen for 75 % af de samlede lønudgifter til de hjemsendte ansatte, der er funktionærer og 90 % af lønnen for de hjemsendte medarbejdere, der ikke er funktionærer.

Der kan maksimalt opnås lønkompensation på kr. 30.000 pr. måned pr. medarbejder.

Hvad er kravene til medarbejderne?
De hjemsendte medarbejdere skal afholde fem feriedage, afspadsere eller lignende.

De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i perioden, hvor de er hjemsendt, og virksomheden modtager lønkompensation.

Hvad er mulighederne for rotation og genindkaldelse af medarbejdere?
Det er muligt at hjemsende forskellige medarbejdere i dele af perioden. Det er ikke et krav, at alle medarbejdere hjemsendes ligeligt. Det er ikke muligt at rotere en hjemsendelse mellem flere medarbejdere, da hver enkelt medarbejder på personnummerniveau skal anmeldes til ordningen.

Det er muligt at genindkalde en medarbejder, der er hjemsendt i en eller flere dage og hjemsende medarbejdere igen. Genindkaldelsesperioder kan der ikke modtages kompensation for.

Er afskedigelser udelukket?
Virksomheden må ikke afskedige nogen medarbejder i kompensationsperioden. Varslede afskedigelser kan trækkes tilbage, og virksomheden kan modtage lønkompensation, hvis medarbejderen ikke afskediges.

Det er ikke muligt at afskedige nogle medarbejdere som følge af økonomiske årsager. Det betyder, at virksomheden godt kan afskedige medarbejdere af andre årsager.

Kompensation for selvstændige for omsætningsnedgang

I forlængelse af Folketingets beslutning af 18-04-2020 om en række tiltag til kompensationsordningerne er der nu kommet en ny Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise. Bekendtgørelsen er gældende fra den 15-05-2020.

Den forrige bekendtgørelse er dermed ophævet. Alle modtagne ansøgninger behandles efter den nye bekendtgørelse.

De væsentligste ændringer er:

 • Virksomheder har mulighed for at vælge mellem kompensationsperioder på tre eller fire måneder
 • Mulighed for at ansøge om kompensation for omsætningsnedgang for fire måneder er nu åben
 • Mulighed for at ansøge om forlængelse af kompensationsperioden fra tre til fire måneder er nu åben
 • Kompensationsordningen forlænges med en måned, således den nu udløber den 08-07-2020.
 • Kravet om, at virksomheden maksimalt må have 10 ansatte, forøges til 25 ansatte.
 • Kompensationen øges fra 75 % til 90 %. Kompensationen kan dog fortsat maksimalt udgøre kr. 23.000 pr. måned

Som hjælp til selvstændige er der vedtaget en kompensationsordning, som skal dække den manglende omsætning. Ordningen dækker uanset virksomhedsformen. 

Vejledning til ansøgning for selvstændige erhvervsdrivende
Vejledning til ansøgning for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder)
Vejledning til ansøgning for freelancere
Vejledning til GENANSØGNING til kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen er den 31-08-2020.

Kompensationsperioden er 09-03-2020 til 08-07-2020, svarende til fire måneder. Virksomheden kan ansøge om kompensation for en af følgende perioder:

 • Tre måneder – fra 09-03-2020 til og med 08-06-2020
 • Fire måneder – fra 09-03-2020 til og med 08-07-2020

Kompensationsperioden er nu forlænget indtil 08-07-2020. Virksomheder kan nu få kompensation for omsætningsnedgang i fire måneder. Erhvervsstyrelsen har åbnet op for ansøgninger om kompensation for fire måneder.

Erhvervsstyrelsen har åbnet op for at ansøge kompensation for fire måneder. Virksomheder, der allerede har ansøgt om kompensation for tre måneder, kan ansøge om forlængelse af kompensationsperioden med en måned yderligere. Det er ikke et krav, at virksomheden ansøger om forlængelse af kompensationsperioden fra tre til fire måneder, men blot en mulighed for virksomheden. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at forlængelse af kompensationsperioden fra tre til fire måneder kan påvirke virksomhedens kompensationsgrad således, at virksomheden bevæger sig under 30 %-grænsen for omsætningsnedgang.

Kravene for at benytte kompensationsordningen er:

 • Den selvstændige skal selv eje mindst 25 % af virksomheden og selv arbejde i virksomheden. Er der flere ejere, vil hver ejer være berettiget til at søge.
 • Der må maksimalt være 25 fuldtidsansatte i virksomheden pr. 9. marts 2019.
 • Omsætningsnedgangen skal mindst være på 30 % pr. måned.
 • Virksomheden skal have eksisteret siden 1. februar 2020.
 • Virksomheden skal tidligere have haft mindst kr. 10.000 i månedlig omsætning.
 • Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med som ansatte.
 • Medarbejdende ægtefælle med ansættelseskontrakt anses for værende ansat. Medarbejdende ægtefælle er et begreb anvendt i Skatteretten. Begrebet kan anvendes alene for den personligt drevne virksomhed i sammenhæng med kompensationsordningerne.

 

Den kompensation, der kan opnås, er:

Kompensationen udgør 90 % af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. Arbejder ægtefælle i virksomheden som medarbejdende ægtefælle kan kompensationen maksimalt udgøre kr. 46.000 pr. måned.

Der kan godt søges lønkompensation for de ansatte, og samtidig denne kompensation for omsætningsnedgang.

Når der skal ansøges, skal følgende angives:

 • Virksomhedens realiserede omsætning i 2019.
 • Virksomhedens realiserede omsætning i referenceperioden.
 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.
 • Virksomhedens navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.
 • Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden (et årsværk svarer til en fuldtidsansat på 1.925 timer).
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere.
 • Evt. ægtefælle (for den personligt drevne virksomhed) skal dokumentere en arbejdsmæssig tilknytning til virksomheden.

Kompensationen skal efterfølgende tilbagebetales hvis:
 • Omsætningen alligevel ikke er faldet med mere en 30 % i perioden. Dette vil blive kontrolleret afhængigt af virksomhedstypen, og virksomheden kan blive pålagt af få revisorbistand til at dokumentere nedgangen.
 • Den selvstændiges personlige indkomst for 2020 overstiger kr. 800.000, der beregnes som summen af:
  • Personlig indkomst
  • Aktieindkomst for selskabet, hvis omsætning indgår i grundlag for kompensation, og
  • Skattepligtig indkomst fra selvstændig virksomhed i Virksomhedsordningen.

 

Kompensationen er betinget af, at den medarbejdende ægtefælles indkomst for indkomståret 2020 ikke oversiger kr. 800.000

Hvad hvis man ikke har et CVR nr., men udelukkende får B-indkomst?

Ordningen gælder også for B-indkomstmodtagere med de samme krav som for selvstændige. Det er et krav, at de har haft minimum kr. 120.000 i B-indkomst i 2019 – svarende til kr. 10.000 pr. måned.

Kompensation for virksomhedernes faste omkostninger

I forlængelse af Folketingets beslutning af 18-04-2020 om en række supplerende tiltag til kompensationsordningerne er der nu kommet en ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger, som er gældende fra 06-05-2020.

Den forrige bekendtgørelse er dermed ophævet. Alle modtagne ansøgninger behandles efter den nye Bekendtgørelse.

De væsentligeste ændringer er:

 • Kompensationsordningen forlænges med en måned, således den nu udløber den 08-07-2020.
 • Kravet om omsætningsnedgang i kompensationsperioden ændres fra 40 % til 35 %.
 • Der kommer nye regler i forbindelse med reduktion i kompensationen som følge af underskud.
 • Grænsen for faste omkostninger i kompensationsperioden på 3 måneder er nu kr. 12.500 (før kr. 25.000)
 • Grænsen for faste omkostninger i kompensationsperioden på 4 måneder er kr. 16.666
 • Ansøgningsfristen for ansøgninger for faste omkostninger er forlænget til 31-08-2020
 • Mulighed for at ansøge om kompensation for faste omkostninger for 4 måneder er nu åben
 • Kompensationen kan reduceres, hvis virksomhedens seneste resultat er negativt.
 • Virksomheder har mulighed for at vælge mellem kompensationsperioder for 3 – 4 måneder.

Virksomheden skal fortsat indsende en endelig opgørelse over de faktiske forhold i den ansøgte kompensationsperiode inden den 08-12-2020.

Som hjælp til alle virksomheder uanset branche, virksomhedsform mv. er vedtaget en kompensationsordning, hvor der kan søges om kompensation for mellem 25 % og 80 % af virksomhedens faste omkostninger – dog 100 % kompensation hvis virksomheden er lukket som følge af regeringens påbud og ikke har haft omsætning i kompensationsperioden.

Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for faste omkostninger

Kompensationsperioden: Periode, for hvilken der ydes kompensation for virksomhedens faste omkostninger.

Der kan ydes kompensation i perioden 09-03-2020 til og med 08-07-2020. Virksomheden skal søge om kompensation for en af følgende perioder.

 • 3 måneder, fra 09-03-2020 til og med 08-06-2020
 • 4 måneder, fra 09-03-2020 til og med 08-07-2020

Kompensationsperioden er nu forlænget indtil 08-07-2020. Det betyder, at virksomheder nu kan få kompensation for faste omkostninger i 4 måneder.

Erhvervsstyrelsen har åbnet op for ansøgninger om kompensation for 4 måneder.

Erhvervsstyrelsen har åbnet op for at ansøge kompensation for 4 måneder. Virksomheder, der allerede har ansøgt om kompensation for 3 måneder, kan ansøge om forlængelse af kompensationsperioden med 1 måned yderligere.

Det er ikke et krav, at virksomheden ansøger om forlængelse af kompensationsperioden fra 3 til 4 måneder, men blot en mulighed. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at forlængelse af kompensationsperioden fra 3 – 4 måneder kan påvirke virksomhedens kompensationsgrad således, at virksomheden bevæger sig fra et højere til et lavere interval for omsætningsnedgang.

Virksomheder der har søgt om kompensation for 3 måneder, kan ansøge om forlængelse til 4 måneder. Kompensationen vil blive reguleret efter reglerne om kompensationsperiode for 4 måneder.

Virksomheder skal, for at benytte ordningen, opfylde følgende krav:

 • Virksomheden skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 • Forvente en omsætningsnedgang på minimum 35 % som følge af COVID-19
 • Faste omkostninger skal udgøre mindst kr. 12.500, hvis kompensationsperioden er 3 måneder
 • Faste omkostninger skal udgøre mindst kr. 16.666, hvis kompensationsperioden er 4 måneder.

 

Kompensationen kan ikke overstige den nominelle nedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Den kompensation, der kan opnås, er:

Forventet omsætningsnedgang Kompensation
35% – 60% 25%
60% – 80% 50%
80% – 100% 80%
Lukket som følge af regeringens påbud 100%

Virksomheder omfattet af åbningsforbud bliver alene kompenseret med 100 % af kompensationsperiodens faste omkostninger, hvis virksomheden ikke har haft nogen omsætning i lukningsperioden.

Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensation for faste omkostninger efter særlige retningslinjer. Hvis det negative resultat skyldes ekstraordinære omstændigheder, gælder der særlige retningslinjer.

Faste omkostninger defineres som “omkostninger, der ikke varierer med virksomhedens salg eller produktion”.

Der er altså ikke tale om de omkostninger, virksomheden rent faktisk betaler. Køb af anlægsaktiver og afdrag på lån er fx ikke omfattet.

Faste omkostninger kan omfatte:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software m.v
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Revision m.v. af årsregnskaber
 • Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.


Her finder du et notat fra FSR – Danske Revisorer, der præciserer definitionen af faste udgifter.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio.kr. pr. virksomhed

Det er nu muligt at foretage ansøgning om kompensation. Vi forventer, at udbetalingerne sker snarest muligt.

Når der skal ansøges, skal følgende angives:

 • Opgørelse over virksomhedens ”forventede omsætning ” i kompensationsperioden.
 • Opgørelse over virksomhedens realiserede omsætning i referenceperioden 01-04-2019 – 30-06-2019
 • Begrundelse for, hvorfor virksomheden forventer en omsætningsnedgang, som skyldes udbruddet af COVID-19
 • Opgørelse over virksomhedens ”forventede faste omkostninger ” i kompensationsperioden
 • Den kompensationsperiode virksomheden ansøger for (3 eller 4 måneder)
 • Opgørelse over virksomhedens realiserede faste omkostninger i referenceperioden 01-12-2019 – 29-02-2020.
 • En begrundelse, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger afviger med mere end 10,00 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger
 • Tro- og loveerklæring fra virksomhedens ledelse (sker sammen med selve ansøgningen på Virk.dk)
 • En erklæring fra en godkendt revisor.
 • Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring (dvs. faktura fra din revisor)
 • Om virksomheden har haft underskud i sit seneste regnskabsår.

 

Kompensationen kan ikke være højere end den omsætningsnedgang, virksomheden har i kompensationsperioden. Kompensationen reduceres, hvis virksomheden har haft driftsunderskud i sidste regnskab vedrørende 2019.

Mulighed for rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder

LÅNEORDNINGEN ER UDLØBET DEN 15-06-2020, OG VIRKSOMHEDERNE KAN DERFOR IKKE ANSØGE MERE.

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet har Folketinget nu vedtaget:

 • At små og mellemstore virksomheder, der den 02-03-2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
 • At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15-04-2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

Der kan nu anmodes om udbetaling af beløbet.

 • Ansøgning om lån skal være modtaget af Told- og Skatteforvaltningen senest den 15-06-2020.
 • Ansøgning foretages på Virk.dk
 • Hvis skattekontoen er negativ, vil lånet blive modregnet i den negative saldo før udbetaling

Garanti for banklån

Vækstfonden kan stille garanti for nye lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstittut til små og mellemstore virksomheder.

Vækstfonden har nu mulighed for at stille garanti over for finansieringsinstitut for nye lån eller driftskreditter ydet til små og mellemstore virksomheder, der oplever eller forventer et omsætningstab på minimum 30 % som følge af coronavirus.

Garantien omfatter:

 • En løbetid op til 7 år og nedskrives årligt, lineært
 • Garantiprocenten for bankernes nyudlån forhøjes til 80 %
 • Koster årligt 1,00 % af det garanterede beløb
 • Stiftelsesprovisionen udgør kr. 2.500
 • Fristen for ansøgninger forlænges fra 15-10-2020 til ultimo 2020.

Det er virksomhedes finansieringsinstitut, der skal ansøge online, og derfor ikke noget virksomheden selv kan gøre via Vækstfonden.

Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere

På grund af coronavirus har Folketinget vedtaget en udvidelse af  arbejdsgivers ret til refusion af løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer af fravær, der sker som følge af coronavirus/COVID-19. Den udvidet ret gælder i perioden 27-02-2020 til 01-01-2021.

Den udvidet ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgivere allerede fra første fraværsdag for ansatte, der er syge eller med god grund kan antages at være syge (eller er i karantæne) med coronoavirus. Tilsvarende ordning gælder for selvstændig erhvervsdrivende.

Den udvidede refusion skal søges via NemRefusion, og der gælder de sædvanlige frister med hensyn til refusion. Ved ansøgning skal angives ”COVID-19” som årsag til fraværet. Der skal som udgangspunkt ikke bruges lægeerklæring for lønmodtageren.

Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på Virk.dk [Link]. Blanketten skal indleveres til din kommune.

Nedenfor findes nogle nyttige links:

Virksomhedsguiden

STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Udskydelse af betaling af A-skat og AM-bidrag

Fra og med april-lønnen udskydes betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for små og mellemstore virksomheder således:

Lønperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
April 11. maj 10. september
Maj 10. juni 12. oktober
Juni 10. juli 10. november


For store virksomheder udskydes betalingsfristen således:

Lønperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
April 30. april 31. august
Maj 29. maj 30. september
Juni 30. juni 30. oktober

Der skal indberettes løn til normal tid, og selve udskydelsen af betalingen skal foretages af lønbureau eller lignende.
Hvis man har likviditet og ønsker at indbetale til normal tid, kan dette gøres ved at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen, og indbetale til denne. Grænsen for indestående på skattekontoen er pt. på kr. 200.000, men denne forventes at blive hævet til 10 mio.kr.

Udskydelse af betaling af moms

Afregnes der månedsmoms udskydes betalingerne med en måned, således (gælder IKKE hvis månedsmoms er pålagt som følge af kreditbegrænsning):

Momsperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
Marts 27. april 25. maj
April 25. maj 25. juni
Maj 25. juni 27. juli

Afregnes der kvartalsmoms udskydes 1. kvartal således:

Momsperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
1. kvartal 2. juni 1. september 2020
2. kvartal 1. september 1. september 2020

Dvs. 1 september 2020 skal der betales både for 1. og 2. kvartal.

Afregnes der halvårsmoms udskydes 1. halvår således:

Momsperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
1. halvår 2020 1. september 2020 1. marts 2021
2. halvår 2020 1. marts 2021 1. marts 2021

Dvs. 1. marts 2021 skal der betales både for 1. og 2. halvår 2020.

Hvis man har likviditet og ønsker at indbetale til normal tid, kan dette gøres ved at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen og indbetale til denne. Grænsen for indestående på skattekontoen er pt. på kr. 200.000, men denne forventes at blive hævet til 10. mio.kr.

Udskydelse af betaling af B-skatterater

Selvstændige, der betaler B-skat, får udskudt betalingsfristen for april og maj således:

Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
20. april 22. juni
20. maj 21. december


Det vil sige, at der i stedet skal betales de 2 måneder, der normalt er betalingsfri. Betales der via PBS, foregår det automatisk, men har man selv oprettet betalingen i banken, skal dette også ændres manuelt. Det anbefales samtidig at ændre sin forskudsopgørelse for 2020 med de nye forventninger til 2020-resultatet, således at B-skatteraterne eventuelt kan nedsættes.

Ændring af betaling af lønsum

Betalingsfrister for virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, forlænges med henholdsvis 1 og 1½ måned i 2. og 3. kvartal 2020.

Fristen for 2. kvartal bliver herefter den 01-09-2020, mens fristen for 3. kvartal bliver den 16-11-2020.

Ændring af a conto rater for selskabsskatten

Der er ingen særlige tiltag for selskabsskatten, men 1. a conto rate, der forfalder til betaling den 20-03-2020, kan stadig nedsættes, hvis forventningerne til overskud for skatteåret 2020 er ændret.
Nedsættelsen skal registreres på tast-selv erhverv, og betalingen skal ændres manuelt.

Andre tiltag der skal hjælpe erhvervslivet

Der er, ud over ovenstående, iværksat en masse mere eller mindre målrettede tiltag, som alle skal være med til at hjælpe erhvervslivet gennem krisen. Disse bliver ikke uddybet, men listet op her: 

Kompensation til arrangører af større arrangementer der må aflyses eller udskydes.

Udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for selskaber til Erhvervsstyrelsen med 3 måneder.

Skatteministeriet har oplyst, at oplysningsfristen (selvangivelsen mv.) for indkomståret 2019 for alle skatteydere forlænges frem til den 1. september 2020.

Links til infosider om hjælpepakker mm.

Virksomhedsguidens samlede informationer i forbindelse med Corona/Covid-19-krisen:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Folketingets side for de lovforslag der hastebehandles som følge af Corona/Covid-19-krisen:
https://www.ft.dk/da/aktuelt/tema/folketinget-og-coronasituationen

Skats side for skatterelaterede hjælpepakker som følge af Corona/Covid-19-krisen:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900


Du er velkommen til at kontakte din revisor på mail eller per telefon 49 21 06 07.

Find oversigt over mailadresser på alle vores medarbejdere her.

Pas godt på hinanden!

Comments are closed.